Tamriel

Tamriel, tüm Elder Scrolls oyunlarının geçtiği kıtanın adıdır. Aldmeri dilinde Şafağın Güzelliği olarak da adlandırılmaktadır. Bir diğer ismiyle Arena olarak anılır. Elder Scrolls serisinin ilk oyunu olan Arena tüm Tamriel’da geçen tek oyundu. Dolayısıyla oyunun adı da Tamriel’in bir diğer adı olan Arena ismini almıştır. Kıta 9 bölgeye ayrılmıştır. Tüm kıtaya hakim olan Üçüncü İmparatorluk iki çağ boyunca bu konumunu sürdürmüştür. Dördüncü Çağ’ın ikinci yüzyılında imparatorluğa sadece Cyrodiil, Ulu Kaya ve Skyrim bağlı kalmıştır. Skyrim’de de isyan çıkmıştır.

Irklar

Tüm Elder Scrolls oyunları Tamriel odaklı olduğu için, tarihi hakkında en çok bilinen yer bu kıtadır. Üzerinde 10 tane ırk ve 9 tane ana coğrafi bölge bulunur.

Tamriel kıtası üzerinde 3 ana ırk yaşar. Bunlar elfler, insanlar ve yabansılardır. Bu üç ana ırkın zaman içinde farklı yerlere göç edip birbirleriyle karışmaları sonucu ırksal çeşitlilik artmıştır.

Gizemli kıta Aldmeristen göç ettiği söylenen elfler, Yaztutan Adaları’na geldiklerinde Altmerlar ortaya çıkmıştır. Altmerlar diğer elflerin aksine burayı terketmemiştir ve çok az değişmişlerdir. Bu yüzden kadim Aldmer ırkına en çok benzeyen elf soyudurlar.

Tamriel’ın merkezine yerleşen elfler Ayleid olarak isimlendirilir. İmparatorluk Şehri ve Ak Altın Kule onların eseridir. Daedrik Prenslere tapındıkları için kara büyü kullanımı yaygındır ve insanları köle olarak kullanmıştır. Öyle ki et heykeli sanatı adı verilen, öldürdükleri kölelerin kalıntılarından heykeller yapmışlardır. Neticede Ayleidlerin sonu insanların elinden olmuş ve tüm Ayleidler katledilmiştir.

Vadiorman civarına yerleşen elf grubu Bosmerlar veya diğer adıyla Orman Elfleri ise buradaki yoğun ormanlık alan ve hayvan nüfusu ile mücadele etmek zorundaydı. Ortama uyum sağlayabilmek amacıyla Yffre ile Yeşil Pakt yapan bu ırkın bitkisel beslenmesi yasaklanıyordu. Ormana zarar vermemeleri koşuluyla Yffre Bosmerlara doğayı şekillendirebilme yeteneği vermiştir ve bu sayede Bosmerlar ağaçları kesmeden devasa kovuklar oluşturarak bunlarda yaşamaya başlamıştır.

Tıpkı Ayleidler gibi Daedra inancına sahip olan bir diğer grup ise, Yaztutan Adası’ndaki huzursuzluktan bunalıp burayı terk etmiş ve Peygamber Veloth’un önderliğinde Tamriel’ın kuzeydoğusuna, yani Morrowind’e doğru yola koyulmuştur. Bu ırk Chimerlerden başkası değildir. Boethiah’ın yönlendirmesiyle hareket eden Veloth, halkını volkanik bir arazi olan Vvardenfell civarına götürmüştür ve Chimerler buraya yerleşmiştir. Sonraki çağlarda ortaya çıkan Tribunal isimli üç kişinin Azura’ya olan saygısızlığından dolayı bütün ırk Azura tarafından lanetlenip, altın sarısı olan renkleri kül grisine dönmüştür. Ve bu halk bundan sonra Dunmer yani Kara Elf olarak anılmıştır.

Chimerler gibi değişim geçiren bir diğer elf kavmi ise Orsimerler yani Orklardır. Kadim elf tanrılarından Trinimac’a inanan bir grup elf, Boethiah’ın önderliğinde göç eden ve Chimer olarak bilinecek olan topluluğu durdurmaya çalışmıştır. Buna kızan Boethiah, Trinimac’a saldırır ve onun değişim geçirmesine vesile olur. Trinimac böylece Malacath olarak anılır. Onun değişim geçirmesi gibi Trinimac’a inanan elf kavmi de değişim geçirip tipleri değişir. Bu kavim Orsimer olur. Bunlar da göç edip Ulu Kaya civarlarına yerleşirler.

Tamriel’ın kuzey bölgelerine ve sonradan Balyozyurt’a yerleşen bir diğer elf kavmi ise Dwemerlerdir. Bunlar ise tamamen tanrı tanımaz bir halktı ve yine rahat yaşamak için göç etmişlerdir. Şanslarına yanlarına aşırı dindar olan Chimer ırkı yerleşmiş ve asırlarca aralarında husumet olmuştur. Bilim ve teknolojide ileri olan bu ırk, Lorkhan’ın Kalbi’ni kullanmasıyla yeryüzünden yok olmuştur.

Haklarında çok şey bilinmeyen elf kavimlerinden biri de Skyrim civarına yerleşen Kar Elfleridir. Bunlar genel olarak kadim elflerin Auriel’e olan inanç sistemlerini korumuşlardır. Fakat göç eden Nordlar tarafından yerlerinden edilmiş ve Dwemerlerin himayesinde mağaralarda yaşamaya mahkum edilmişlerdir. Zaman içinde körleşip yozlaşarak Falmer adı verilen yaratığa dönüşmüşlerdir.

Tamriel üzerindeki elf ırklarının oluşma hikayesi bu şekildedir.

Nedelerin, Nordlar gibi Atmora kökenli olduğu düşünülmektedir ve bilinen en eski insan kavimlerindendir. Tamriel’ın genelde batı kısmına yerleşmişlerdir. Ayleidlerin göç etmesiyle köle edilmiş, Altmerlerin Ulu Kaya’ya yerleşmesiyle soyları değişip Breton ırkını meydana getirmiş ve Yokuda’dan Kızılmuhafızların gelmesiyle öldürücü darbeyi yiyerek tarih sahnesinden çekilmişlerdir.

Donuk kıta Atmora’dan kalıcı olarak Ysgramor’un önderliğinde göç eden Nordlar, genelde Skyrim olmakla beraber Tamriel’ın kuzey sahillerine yerleşmişlerdir. Buradaki Kar Elflerini katletmiş, Dwemerler ve Chimerler ile savaşmışlardır. Ayrıca güneye yani Cyrodiil’e inerek Nedeler ile çoğalarak İmperiyal ırkını oluşturmuşlardır.

Cyrodiilde yaşayan insan ırkı Nedelerin, Atmoradan gelen Nordlar ile karışmasıyla meydana gelen İmperiyaller, Alessia önderliğinde Ayleidlere karşı isyan etmiş ve bu ırkı yok etmiştir. Bu tarihten sonra Tamriel tarihinin seyrini değiştiren ilk İmparatorluğu kurmuşlardır. Bundan sonra İki büyük imparatorluk daha kuracaklardır.

Ulu Kaya civarında yaşayan Bretonlar ise elf-insan karışımı melez bir ırktır. Bölgeye göç eden elf kavimleri, yerli halk Nedeler ile çoğalarak Breton ırkını meydana getirir. Uzun bir süre bölgenin hakimi olan elf Direnni ailesinin yönetiminde yaşamışlardır. Alessia’nın Ayleidlere ve tüm elflere olan karşı isyanından sonra Ulu Kaya’daki Direnniler de bundan nasibini almıştır. Dirennilerin, Alessia’ya karşı yaptıkları savaşı kaybetmelerini fırsat bilen Bretonlar bağımsızlıklarını ilan etmiştir.

Son insan ırkımız Kızılmuhafızlar ise diğerlerinin aksine Tamriel kökenli değildir. Tamriel’ın batısındaki Yokuda kıtasında Solak Elfler ile beraber yaşamaktaydılar. Yokuda kıtasının batmasıyla buradaki halk gemilerle Tamriel’a göç etmiştir. Balyozyurt civarına göç eden Yokudalılar buranın yerlisi Nedeler ile karışmıştır. Nedelerin Astroloji bilgilerini özümseyip kendi inançlarıyla birleştirmişlerdir. Diğer ırklara nazaran Tamriel’a göç eden en son toplulukturlar.

Tamriel’ın Bölgeleri

Cyrodiil: Kıtanın merkezi konumundadır. İmparatorluğun merkezi de aynı zamanda burada yer alır. İmperyal ırkının ana vatanıdır. IV: Oblivion oyunu burada geçmektedir.

Kara Bataklık: Kıtanın güneydoğusunda yer alan bataklık bölgedir. Argonyan ırkı bölgede dominanttır.

Elsweyr: Çöller ve ormanlarla karışık bir bölge olan Elsweyr’de Khajiit ırkı yaşar.

Balyozyurt: Kuzeybatı kısmında yer alan bölge Kızılmuhafızlara ev sahipliği yapar. Daggerfall oyunun bir kısmı burada geçer. Yine Redguard isimli oyun bu bölgeye bağlı Stros M’Kai’de geçmektedir.

Ulu Kaya: Daggerfall oyunun bir bölümü yine burada geçer. Feodal derebeylikleri tarafından yönetilir. Çok sayıda şehir devleti mevcuttur ve Breton ırkı bölgeye hakimdir.

Morrowind: Dunmer ırkı bölgenin hakimidir. Vvardenfell adası bölgenin yaşam merkezidir. Ortasında da Kızıl Dağ adında yanardağ bulunur. Morrowind oyunu Vvardenfell’de geçmektedir.

Skyrim: Kutup özelliklerine sahip Skyrim dağlık coğrafyaya sahiptir. İklimi sert ve kar yağışlıdır. Kuzeyli ırkı yaşar. Skyrim oyunu burada geçer.

Yaztutan Adası: Birkaç adadan meydana gelen Yaztutan Adası Altmer ırkının kontrolündedir. Tamriel dışında izole bir yerdir.

Vadiorman: Sık tropik ormanlar ve bol miktarda ağacın bulunduğu bölgede Bosmer ırkı yaşar.