Nedeler

Nedeler, Kızılmuhafızlar hariç günümüz insan ırklarının atasını oluşturan, ağırlıklı olarak Tamriel’ın merkezinde yaşamış bir ırktır. Elf Çağı ve Birinci Çağ’a damgasını vuran bu ırk, Alessia isyanları sonrasında yavaşça yok olmuştur.

Nedeler ‘in Kökeni

Nedelerin kökeni hakkında kesin bilgiler bulunmamakla birlikte iki teori üzerinde durulur. Bunlardan ilki ve genel kabul göreni, Nedelerin yani insanların Tamriel’da yaratıldığıdır. Kadim Nordik efsanelerinde insanların Arzın Soluğu adındaki Tamriel’ın en yüksek dağının tepesinde, Kynareth’in nefesiyle yaratıldığı anlatılır. Ayrıca Ysgramor ve Beş Yüz Yoldaşının Atmora’dan Tamriel’a geri dönüp, Kar Elflerinden intikam aldığı belirtilir. Fakat tarih öncesi efsaneleri kaynak alan bu iki kanıta inanması güçtür. Bir diğer teori de Nedelerin Atmora’dan Tamriel’a göç ettiğidir. Bu teoriye göre Ysgramor öncesinde insanlar kavimler halinde Skyrim’e göç etmiştir. Zaten burada yaşayan Kar Elfleri tarafından katledilip vatanları Atmora’ya geri kaçmak zorunda kalmışlardır. Bu teorinin de temeli sağlam değildir zira Septim İmparatorluğu’nun, Nord halkının desteğini alabilmek için böyle bir propagandaya kalkıştığı söylenir.

Nedelerin nereden geldiğini kesin olarak bilemesek de, nerede yaşadıklarını ve nasıl yok olduklarını biliyoruz. Bu ırkın yoğun olarak yaşadığı bölgeler Ulu Kaya, Balyozyurt ve Cyrodiil olmuştur. Lakin sonradan buralara göç eden elf ırkları tarafından köleleştirilmiş ve yok edilmişlerdir. Çok geniş bir coğrafyaya yayılan bu halkın tek bir ortak kültürden beslendiğini söylemek doğru olmaz. Kabileler halinde yaşadıkları için her bir kabile bir kral veyahut şef tarafından yönetilir. Her bir Nede kabilesi de kendi özgün kültürlerini geliştirmiştir.

Yaşadıkları Coğrafyalar

Ulu Kaya

Ulu Kaya’nın Nedeleri, Birinci Çağ’ın başlarında buraya yerleşen Altmer kökenli Direnni Klanı tarafından köleleştirilmiştir. Ulu Kayalı Altmer soyluları, insan kadınlarını cariye olarak saraylarına almış ve bu sayede yarı elf yarı insan bir ırkın oluşumuna zemin hazırlamışlardır. Sıradan insan kölelere göre sosyal statüsü yüksek olan bu melez ırkın Altmerlarla evlenmesi de yasaklanmıştır. Elf lordlarına büyük bir minnet duygusu besleyen ve gelecekteki Breton ırkını oluşturacak olan bu insanlar, Nedeler ile evlenip çoğalmış ve Altmer kültürünü de benimseyerek tamamen değişime uğramıştır. Birinci Çağ’ın ortalarına doğru din adamlarının içeriden ele geçirdiği Birinci İmparatorluğun elfleri yok etme hırsıyla Ulu Kaya’ya saldırması sonucu, Direnniler güçlerinin büyük bir kısmını kaybetmiştir. Oluşan güç boşluğunu da şehir devletçikleri halinde yaşayan Bretonlar doldurmuştur.

Cyrodiil

Cyrodiil’deki Nedeler ise, Ulu Kaya’daki insan akrabaları gibi elf yönetimine boyun eğmek zorunda kalmıştır. Fakat buradakiler daha şanssızdı, zira Ayleidler, Dirennilerin aksine insanlara zulmedip, katletmiştir. İnsan çocukların arenalarda kaplanlara karşı canlı canlı yedirilmesi, insan bağırsaklarından heykeller yapılması gibi zalimliğin ve manyaklığın sınırlarında gezinen Ayleid ırkının sonunu da yine insanlar getirmiştir. Bu zulme daha fazla dayanamayan Alessia adındaki Nede köle isyan etmiş ve tüm insanlar da bu isyana katılmıştır. Cyrodiil’den Ayleidler kovulmuş ve insanların Birinci İmparatorluğu kurulmuştur. Yeni bir dini anlayış geliştiren imparatorluk, sahipleri elflerin ve müttefikleri Skyrimli Nordların dini inanışlarını sentezleyerek Sekiz Kutsallar adında yeni bir din oluşturur. İmparatorluk sınırlarının da genişlemesiyle birlikte buradaki Nede halkı zamanla Emperyal ırkını meydana getirir.

Balyozyurt

Balyozyurt’un Nedeleri ise belki de kültürel olarak en gelişmiş Nede topluluğudur. Astronomi konusunda çağdaşlarının çok çok ilerisinde olan bu halkın sonunu ise gariptir ki başka bir insan kökenli topluluk olan Kızılmuhafızlar getirecektir. Balyozyurt’un Nedeleri ufak krallıklar halinde yaşamış ve taş işçiliğinde bir hayli gelişmişlerdir. Özellikle Elder Scrolls Online’ın Craglorn haritasında göreceğiniz mimari yapıların neredeyse hepsi Nedelerin elinden çıkmıştır. Gökyüzünü daha iyi incelemek için kuleler inşa etmiş, öğrendiklerini saklamak için devasa kütüphaneler oluşturmuşlardır. 1. Çağ 800 başlarında batan Yokuda kıtasından Balyozyurt kıyılarına yerleşen günümüz Kızılmuhafızları ya da eski adıyla Ra Gada, Nedeleri buradan kovmuştur. Nedelerin taştan şehirlerini ele geçirmiş ve dini inanışlarından etkilenmişlerdir. Hatta antik Nede duvar ve halı işlemeleri incelendiğinde, Kızılmuhafızların dinlerinin kaynağı çok rahat bir şekilde anlaşılabilmektedir. Balyozyurt’un iç kısmındaki izole ve çorak Craglorn bölgesine sığınan Nedeler, çareyi tanrılarına dua etmekte bulmuş ve bu amaçla burada çok sayıda tapınak inşa etmişlerdir. Fakat değer verdikleri tanrılarından yanıt bulamamış ve kana susamış Ra Gada tarafından katledilip yok edilmişlerdir.

Bir diğer kayda değer Nede kabilesi de Kara Bataklık’ta yaşayan Kothringilerdir. Bu ırk, Nede akrabalarının aksine elfler tarafından köleleştirilmemiştir. Genelde bataklığın içlerinde izole olarak yaşasalar da, 2. Çağ 500lerde Tamriel’ı etkisi altına alan Knahaten Gribi yüzünden soyları büyük oranda tükenmiştir.